Zwierz

20 tekstów – auto­rem jest Zwierz.

Walczyć...

Cicho zgasł ostatni
papieros
wstał niemy świt
zaczy­nam nowy
dzień
i znów na nowo
przyj­dzie mi walczyć
z nienormalnością
te­go świata.

Każdym oddechem
czuję co­raz lepiej
jak bar­dzo in­ny jest świat
ode mnie
jak bar­dzo ja do niego
nie pasuję
ale widzę że nie mam
o co walczyć
i muszę się chy­ba dostosować
choć odrobinę
a może znajdę wreszcie
to
cze­go szukam. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 grudnia 2011, 21:21

* * *

Przyg­ry­zając wargi
za­mykam oczy
i cze­kam na lep­sze jutro
wspo­minam sta­re poczciwe
wczoraj
które da­je jeszcze o sobie
znać w odbiciu
lustrzanym
mo­jej twarzy tak
już zmęczonym
tym ciągłym czekaniem.

Za­mykając oczy
szu­kam w mo­jej głowie
cze­goś co
po­może mi przetrwać
jeszcze
tyl­ko je­den dzień. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 1 grudnia 2011, 20:30

* * *

Kur­ty­na zapadła
po za­kończo­nej sztuce
pięknej sztu­ce życia
nastąpiła
już od daw­na spodziewana
śmierć.

Zam­knęły się powieki
tak cichutko
i us­tał płyn­ny oddech
za­padł wyrok
kto odej­dzie a kto zostanie
ko­niec przedstawienia! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 listopada 2011, 20:11

* * *

Ster­ta czar­no-białych gazet
przy­pomi­na mu
że jeszcze nie umarł
że mu­si jeszcze walczyć
że po­winien iść wreszcie
wyrzu­cić śmieci.

Po­roz­rzu­cane dookoła ubrania
mówią półgłosem
że po­winien zro­bić coś
ze swoim życiem
i dob­rze by było gdyby
zro­bił pranie.

Kurz na półkach
war­czy złowrogo
dając znać że już czas
zacząć od nowa
przes­tać pat­rzeć w przeszłość
i pos­przątać pokój. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 listopada 2011, 20:23

Gdybym mógł

Gdy­bym mógł
spi­sałbym swoją duszę
na suchych kar­tkach zeszytu
byłyby one
czar­niej­sze niż atrament
potem
ni­by przypadkiem
wrzu­ciłbym je do ognia
który poz­ba­wiłby mnie
tych wszystkich
myśli.

Gdy­bym mógł
spa­liłbym swoją duszę
i może wtedy
zacząłbym wreszcie wszystko
od początku
tak jak należy. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 listopada 2011, 22:39

Płomyk

W za­ciem­nionym pokoju
pośród krzyków
samotności
i za­wie­szo­nego w powietrzu
kurzu
płonie ma­lut­ki płomyk
świe­czki woskowej
który strzeże granicy
nie do przebycia.

Jest on tak
nietrwały
że każde drgnienie
powietrza
może go zgasić
a gdy on zniknie
zat­ra­cona zostanie
granica
po­między ziemią a niebem. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 listopada 2011, 21:29

* * *

Podobno
oczy są zwierciadłem
duszy
więc dlaczego
ludzie nie widzą
w moich oczach
te­go bólu
który czuję obserwując
wszechświat.

Jed­nak ja
odznaczam się
na tle świata czymś
szczególnym
nie jes­tem ta­ki ciemny
jak on
i chy­ba ludzie
nie dos­trze­gają tego
we mnie. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 listopada 2011, 20:32

Minąłem na ulicy anioła

Włas­nie minąłem
na uli­cy anioła
miał na so­bie bluzę
z kapturem
przysłaniającym twarz
i lu­zac­ko opuszczo­ne spodnie
niczym
nie różnił się od
codzien­nie spotykanych
ludzi.

Zajrzałem
w głąb je­go oczu
i nie zo­baczyłem nic prócz
rozczarowania.

On stra­cił już
nadzieję że ludzkość
się opamięta.

Ja po­każę mu
że jeszcze
można wszys­tko zmienić
wszys­tko odbudować. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 listopada 2011, 21:37

Monotonia

Już monotonia
dopadła
mnie w je­sien­nych chłodach
i mam wrażenie
że w swoim życiu
zmie­rzam do sa­mo destrukcji.

Nic się nie zmienia
choć mam
marzenia
muszę jak wszyscy
no­sić maskę
ze sztucznym uśmiechem.

Wciąż te same
miejsca
dźwięki
i wspomnienia
te sa­me kłamstwa
czuję
że mo­noto­nia mnie
dopadła. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 listopada 2011, 23:17

Zapewniam Cię [...]

Za­pew­niam Cię
kiedyś będziesz lepszy-
szepnął mi do ucha
mój anioł stróż
które­go nig­dy nie widziałem-
mu­sisz tyl­ko szczerze
kochać
od­rzu­cić nienawiść
i nie uciekać przed
sa­mym sobą.

Jeśli pokochasz
przes­ta­niesz być "zwierzęciem'
zos­ta­niesz "aniołem"
i za­miast ciem­nej wybierzesz
jasną stronę.

*Z de­dykacją i podzięko­waniami dla Jul­ka 10
za do­danie mi wiary w sa­mego siebie. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 listopada 2011, 19:16

Zwierz

Zgubiłem się w puszczy życia i szukam prawdy o sobie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zwierz

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność